Statūti

Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā

Rīgā, 2005.gada 16.maijā

ar Nr  40008042479

 

Biedrības “Latvijas Statistiķu asociācija”

statūti

 

1.nodaļa. Biedrības nosaukums

 

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Statistiķu asociācija” (turpmāk tekstā -Biedrība).

 

2.nodaļa. Biedrības mērķi

 

2.1.  Biedrības mērķi ir:

2.1.1. veicināt statistikas zinātnes un izglītības attīstību un izplatību Latvijā;

2.1.2. sekmēt statistikas zinātnes atziņu īstenošanu statistikas praksē.

 

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš

 

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

 

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs  nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

 

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus,

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu,

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

 

6.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

 

6.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

6.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedrs var piedalīties biedru sapulcē  personīgi vai arī ar pārstāvja starpniecību. Pēdējā gadījumā pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē izdodama rakstveidā.

6.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam.

6.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

6.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas  pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

6.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

6.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo  biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

6.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem  Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

 

7.nodaļa. Izpildinstitūcija

 

7.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 6-13 valdes locekļiem.

7.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl Biedrības prezidentu, kurš organizē valdes darbu, un viceprezidentu.

7.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

7.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

7.5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

 

8.nodaļa. Revidents

 

8.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz trīs gadiem.

8.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

8.3. Revidents:

8.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

8.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

8.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

8.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

8.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

8.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

 

9.nodaļa. Biedru nauda

 

9.1. Biedrības biedri maksā iestāšanās un biedru naudu, kuras lielumu nosaka biedru sapulce.

 

10.nodaļa. Biedrības uzdevumi

 

10.1. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, Biedrības uzdevumi ir:

10.1.1. sekmēt statistiskās informācijas savākšanas, apstrādes un analīzes metodikas     pilnveidošanu un efektivitātes paaugstināšanu;

10.1.2. veicināt ar statistiku un varbūtību teoriju saistītos zinātniskos pētījumus;

10.1.3. saskaņot dažādās nozarēs strādājošo statistikas speciālistu darbību;

10.1.4. celt savu biedru kvalifikāciju un palīdzēt statistikas kadru sagatavošanā;

10.1.5. veicināt statistikas zinātnes atziņu popularizāciju valstī;

10.1.6. stimulēt statistiskās informācijas plašu izmantošanu Latvijas tautsaimniecībā un   sabiedrībā;

10.1.7. sekmēt un pilnveidot nozares terminoloģiju;

10.1.8. attīstīt sakarus ar Latvijas organizācijām, kas darbojas saskares zinātņu nozarēs;

10.1.9. sadarboties ar citu  valstu un  starptautiskajām statistikas asociācijām un zinātniskajām organizācijām;

10.1.10. veicināt Biedrības biedru sociālo aizsardzību.

 

 

11.nodaļa. Biedrības pasākumi

 

 1. Lai izpildītu augstākminētos uzdevumus Biedrība veic šādus pasākumus:
  1. organizē tematiskos lasījumus, teorētiskas un praktiskas sanāksmes, seminārus un konferences;
  2. rīko kvalifikācijas celšanas kursus un seminārus;
  3. rīko jubilejas, atceres un citus sabiedriskus  pasākumus;
  4. iespēju robežās gādā un piešķir saviem biedriem stipendijas un organizē komandējumus;
  5. sniedz juridiskas konsultācijas sociālās aizsardzības jautājumos un iespēju robežās sociālo palīdzību nestrādājošiem biedriem;
  6. organizē pētījumu un statistikas darbu konkursus, dibina prēmijas par izciliem darbiem;
  7. piedalās statistikas zinātnes, mācību grāmatu un citas literatūras izdošanā un attiecīgu plānu apspriešanā;
  8. regulāri izdod Biedrības informatīvo biļetenu;
  9. propagandē statistiku un statistikas izmantošanu presē, radio, televīzijā, lekcijās;
  10. sagatavo un iesniedz Centrālajai statistikas pārvaldei un citām institūcijām, kas nodarbojas ar statistiku, priekšlikumus statistikas darba pilnveidošanai;
  11. nepieciešamības gadījumā izveido darba grupas aktuālo uzdevumu risināšanai;
  12. veic ar statistiku saistītu promocijas darbu aprobāciju;
  13. rīko izbraukuma sesijas un ekskursijas.

 

 

12.nodaļa. Marģera Skujenieka balva

 

12.1. Biedrība piešķir Marģera Skujenieka  balvu. Balvu piešķir par atsevišķu izcilu darbu statistikā vai par mūža ieguldījumu statistikas zinātnē, pedagoģijā vai praksē (ne mazāk kā 30 gadi). Balva ir diploms un naudas prēmija. Balvas piešķiršanas kārtību nosaka īpašs valdes izstrādāts nolikums.

 

 

Biedrības prezidents:                            ______________________ /P.Zvidriņš /

   (paraksts)

 

Statūti apstiprināti Biedrības sapulcē Rīgā, 2005.gada 14.janvārī.