Latvijas Statistiķu asociācija sirsnīgi sveic tās valdes locekli Pēteri Zvidriņu lielajā jubilejā un vēl laimi, stipru veselību, radošo domu lidojumu un enerģiju iesākto darbu turpināšanā un paļaujas uz viņa pieredzi un rekomendācijām!

Latvijas Statistiķu asociācijā Pēteris Zvidriņš daudz laika un enerģijas velta sadarbības stiprināšanai starp statistikas zinātni un praktiskajā statistikas darbā strādājošajiem ne tikai konkrētajā darbā, bet arī kopīgos izzinošos pasākumos.

Pēteris Zvidriņš ir Latvijas Statistiķu  asociācijas līdzdibinātājs un līdz 2010.gada martam tās prezidents. Akadēmiķis un ekonomikas habilitētais doktors P. Zvidriņš šogad atskatās uz sava mūža 70 gadiem, lielākā daļa no kuriem veltīta demogrāfijai, iedzīvotāju politikas pilnveidošanai, zinātniskam un akadēmiskam darbam augstskolā un Zinātņu Akadēmijā, statistiskas attīstībai un popularizēšanai.

P. Zvidriņš ir Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības zinību fakultātes Statistikas un demogrāfijas katedras profesors un Demogrāfijas centra vadītājs. Jubilārs ilgu laiku ir vadījis Latvijas Valsts prezidenta Stratēģiskās analīzes komisijas Demogrāfijas apakškomisiju, kur organizēja un vadīja aktuālu demogrāfiskās politikas problēmu zinātnisku izpēti un rekomendāciju izstrādi valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanai. Tāpat  kā Zinātņu Akadēmijas pārstāvis aktīvi līdzdarbojās Ministru kabineta  izveidotajā tautas skaitīšanas komisijā, izstrādājot 2011.gada tautas skaitīšanas normatīvo, metodoloģisko un organizatorisko bāzi.

Profesoram ir vairāk kā 300 publikāciju, viņš ir vairāku mācību grāmatu un monogrāfiju autors, kā arī gandrīz 200 populārzinātnisku darbu autors. Profesora zinātniski pētnieciskā darbība galvenokārt aptver demogrāfijas zinātni, darbaspēka resursu izpēti, demogrāfisko prognozēšanu, kā arī iedzīvotāju politikas pilnveidošanu.

Sirsnīgi sveicam!

Comments are closed.

Post Navigation