Latvijas Statistiķu asociācija sirsnīgi sveic tās valdes locekli Pēteri Zvidriņu lielajā jubilejā un vēl laimi, stipru veselību, radošo domu lidojumu un enerģiju iesākto darbu turpināšanā un paļaujas uz viņa pieredzi un rekomendācijām!

Latvijas Statistiķu asociācijā Pēteris Zvidriņš daudz laika un enerģijas velta sadarbības stiprināšanai starp statistikas zinātni un praktiskajā statistikas darbā strādājošajiem ne tikai konkrētajā darbā, bet arī kopīgos izzinošos pasākumos.

Pēteris Zvidriņš ir Latvijas Statistiķu  asociācijas līdzdibinātājs un līdz 2010.gada martam tās prezidents. Akadēmiķis un ekonomikas habilitētais doktors P. Zvidriņš šogad atskatās uz sava mūža 70 gadiem, lielākā daļa no kuriem veltīta demogrāfijai, iedzīvotāju politikas pilnveidošanai, zinātniskam un akadēmiskam darbam augstskolā un Zinātņu Akadēmijā, statistiskas attīstībai un popularizēšanai.

P. Zvidriņš ir Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības zinību fakultātes Statistikas un demogrāfijas katedras profesors un Demogrāfijas centra vadītājs. Jubilārs ilgu laiku ir vadījis Latvijas Valsts prezidenta Stratēģiskās analīzes komisijas Demogrāfijas apakškomisiju, kur organizēja un vadīja aktuālu demogrāfiskās politikas problēmu zinātnisku izpēti un rekomendāciju izstrādi valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanai. Tāpat  kā Zinātņu Akadēmijas pārstāvis aktīvi līdzdarbojās Ministru kabineta  izveidotajā tautas skaitīšanas komisijā, izstrādājot 2011.gada tautas skaitīšanas normatīvo, metodoloģisko un organizatorisko bāzi.

Profesoram ir vairāk kā 300 publikāciju, viņš ir vairāku mācību grāmatu un monogrāfiju autors, kā arī gandrīz 200 populārzinātnisku darbu autors. Profesora zinātniski pētnieciskā darbība galvenokārt aptver demogrāfijas zinātni, darbaspēka resursu izpēti, demogrāfisko prognozēšanu, kā arī iedzīvotāju politikas pilnveidošanu.

Sirsnīgi sveicam!

Sadarbībā ar Latvijas Ekonometristu asociāciju, Centrālo statistikas pārvaldi, Latvijas Universitātes Doktorantūras skolām “Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās” un „Valsts tautsaimniecības starptautiskās konkurētspējas nodrošināšana”  tiek rīkots lasījums:

Eiropas Komisijas aktuālie jautājumi

Dr.habil.oec. profesore, LZA korespondētājlocekle Inna Šteinbuka
(Eiropas Komisijas Latvijā pārstāvniecības vadītāja)

Lasījums notiks 2013. gada 18. aprīlī, plkst. 15.30, Aspazijas bulv. 5, 308. aud.

Lejuplādēt prezentāciju.

2013.gada 27.martā, plkst 16.00 Latvijas Universitātē (Raiņa bulvāris, 19), 2.auditorijā notika ikgadējā LSA biedru kopsapulce

Dienas kārtība:

1. LSA valdes pārskata ziņojumsmpar darbu 2012.gadā (ziņo Biruta Sloka), tā apspriešana un apstiprināšana

2. LSA revidentes ziņojums (ziņo Tatjana Junsone), tā apspriešana un apstiprināšana

3. Par LSA paredzētajām aktivitātēm 2013.gadā (ziņo Biruta Sloka):

3.1. Statistikas lasījumi

3.2. LSA organizētā ekskursija 10.-11.augustā

4. Par jaunumiem oficiālajā statistikā (ziņo Aija Žīgure)

5. Debates

6. Dažādi

 2013. gada 13. martā Centrālās statistikas pārvaldes 405. kabinetā plkst. 16.00 notika LSA valdes sēde.

 

Darba kārtībā jautājumi par:

1. Par statistiķa  standartu. Precizētais tiks atsūtīts līdz 27.02.2013. Ziņo Biruta Sloka;

2. Par LSA lasījumiem. Ziņo Biruta Sloka;

3. Par LSA biedru pilnsapulci. Ziņo Biruta Sloka;

4. Par LSA mājas lapu. Ziņo Biruta Sloka;

5. Par LSA organizēto ekskursiju. Ziņo Biruta Sloka, Aija Žīgure;

6. Par Studentu zinātnisko darbu konkursu. Ziņo Pēteris Zvidriņš;

7. Priekšlikumi par nākamo valdes sēdi. Ziņo Aija Žīgure;

8. Citi jautājumi.

Š.g. 12.-13.novembrī, Igaunijas Nacionālās bibliotēkas telpās notiks Igaunijas Statistiķu asociācijas 25.konference. Tās galvenā tēma būs demogrāfiskie procesi Baltijā XXI gadsimtā. Konferences darba valoda pirmajā dienā būs angļu, bet otrajā – igauņu. Piedalīties ar ziņojumiem  konferencē uzaicināti Baltijas, Ziemeļvalstu, Vācijas, Polijas un Krievijas pārstāvji.

Konferences dienaskārtība ietvers sekojošas tēmas:

  • migrācija (iekšzeme un ārvalstu, tai skaitā nodarbinātības un izglītības nolūkos, pastāvīgie iedzīvotāji ar vairākām mītnes zemēm),
  • dabiskais pieaugums (izmaiņas kas notikušas kā īstermiņa, tā arī garākā laika periodā, prognozes),
  • mazākumtautības (to situācija salīdzinot ar pamatnāciju (piemēram, demogrāfiskais raksturojums, izglītība u.c. tautas skaitīšanas rezultāti)  izmaiņas etnisko minoritāšu pārstāvju skaitliskā sastāvā un globalizācijas procesu ietekmē uz tām),
  • izmaiņas mājsaimniecību sastāvā 21.gadsimtā u.c.

2013.gads ir pasludināts par Starptautisko statistikas gadu. Tas būs pirmais Starptautiskais statistikas gads, kas tiek organizēts vispasaules mērogā. Starptautiskā statistikas gada aktivitātēs ir iesaistījušās ap 1810 organizāciju visā pasaulē, lai plašai sabiedrībai izskaidrotu un popularizētu statistikas aizvien pieaugošo lomu mūsdienu globalizētās pasaules apstākļos. Kāpēc statistika guvusi tādu ievērību un kāpēc tieši mūsdienu apstākļos ir pieaugusi tās nozīme? Kad cilvēki dzird vārdu statistika, tas viņiem parasti asociējas ar sporta notikumiem vai mācību iestādi, ko viņi ir nesen beiguši. Un cilvēki tiešām šajā jēdziena statistika izpratnē ir tai ļoti tuvu. Un tomēr: kas ir statistika? Dažādās publikācijās ir mēģināts atbildēt uz šo jautājumu. Mūsu izpratnē statistika ir zinātne, kas nodarbojas ar datu iegūšanu, apstrādi, analīzi un to izskaidrošanu.  No vienas puses tā ir sausa teorija, kura reti kādu spēj aizraut. Būtībā tā ir arī sociālo zinātņu nozare, kurā tiek pētīti sabiedrības masveida parādību un procesu stāvokļi, pārmaiņas un savstarpējās sakarības, atklātas un izzinātas ar tām saistītās likumsakarības. Statistika ir nozare, kas ļauj piekļūt apkopotiem datiem, izdarīt no tiem secinājumus, mazināt neskaidrību par sabiedrībā un tautsaimniecības nozarēs notiekošo, modelēt dažādus procesus un tādējādi ne vien fiksēt situāciju, bet arī šo procesus ietekmēt, īstenojot atbilstošas politikas kā valsts, nozaru, pašvaldību, tā arī uzņēmumu līmenī. Ir pieaugusi savlaicīgas un kvalitatīvas statistikas loma tieši politisku lēmumu pieņemšanā. Starptautiskā statistikas gada ietvaros ir plānots arī izskaidrot, kāpēc statistika ir svarīga katram sabiedrības loceklim: no vienkāršas informācijas par katram sabiedrības loceklim viegli saprotamiem un viņu interesējošiem procesiem līdz iespējai piekļūt datu bāzēm internetā un pašiem modelēt nepieciešamos datu kopumus.

 

Starptautiskā statistikas gada aktivitātēs piedalās gan profesionālas statistikas institūcijas, gan augstskolas un citas mācību iestādes, valsts institūcijas un uzņēmējsabiedrības, pētnieciskās organizācijas un asociācijas, to vidū arī Centrālā statistikas pārvalde un Latvijas statistiķu asociācija.

 

Aicinām visus aktīvi piedalīties Starptautiskā statistikas gada aktivitātēs!

Saite uz Starptautiskā statistikas gada mājas lapu ->

Saite uz Statistikas gada preses ziņojumiem ->

 

Sadarbībā ar Centrālās statistikas pārvaldi un Latvijas Universitātes Doktorantūras skolu “Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās” tiks rīkots lasījums

Neparametrisko un robusto statistikas metožu zinātniskie pētījumi LU Fizikas un matemātikas fakultātē, referents Jānis Veleinis Fizikas un matemātikas fakultāte

Visi interesenti tiek gaidīti  2012. gada 1.novembrī  plkst. 17.00 – 18.00 Aspazijas bulv. 5, 320. aud.

Lejuplādēt prezentāciju.