Ekonomikas un statistikas pētniecības centrs (ENSAE-CREST) sadarbībā ar Komerczinību augstskolu (HEC Paris), Mikrodatu metožu un praktiskā pielietojuma centru (CEMMAP),
Cergy-Pontoise universitāti un Paris Ouest universitāti organizē konferenci un ziemas skolu par statistikas un ekonometrijas tīklu analīzi.

Konference un ziemas skola ir turpinājums 2009.gada pasākumam Stats in Chateau 2009, tā sastāvēs no trīs dienu kursiem (2013.gada 18.-20.novembris), kam sekos konfererence (2013.gada 21.-22.novembris).

Konference un ziemas skola paredzēta universitātes beidzējiem, pasniedzējiem un pētniekiem, kuru pētniecības un interešu sfērā ietilpst gan matemātiskā statistika, gan ekonomika.

Pieteikšanās un apmaksas termiņš – š.g. 28.oktobris.

Detalizētāka informācija par konferenci mājas lapā >>

Virtuālā konference paredzēta kā domu un zinātniskās informācijas apmaiņa starp studentiem, inženieriem, pētniekiem un zinātniekiem, ar mērķi veicināt pētniecību sociālo zinātņu, pārvaldības un cilvēku uzvedības jomās.

Konferences valoda – angļu.

Termiņš darbu iesniegšanai – 2013.gada 18.oktobris

Detalizētāka informācija atrodama konferences mājas lapā >>

Latvijas Statistiķu asociācija sirsnīgi sveic tās valdes locekli Pēteri Zvidriņu lielajā jubilejā un vēl laimi, stipru veselību, radošo domu lidojumu un enerģiju iesākto darbu turpināšanā un paļaujas uz viņa pieredzi un rekomendācijām!

Latvijas Statistiķu asociācijā Pēteris Zvidriņš daudz laika un enerģijas velta sadarbības stiprināšanai starp statistikas zinātni un praktiskajā statistikas darbā strādājošajiem ne tikai konkrētajā darbā, bet arī kopīgos izzinošos pasākumos.

Pēteris Zvidriņš ir Latvijas Statistiķu  asociācijas līdzdibinātājs un līdz 2010.gada martam tās prezidents. Akadēmiķis un ekonomikas habilitētais doktors P. Zvidriņš šogad atskatās uz sava mūža 70 gadiem, lielākā daļa no kuriem veltīta demogrāfijai, iedzīvotāju politikas pilnveidošanai, zinātniskam un akadēmiskam darbam augstskolā un Zinātņu Akadēmijā, statistiskas attīstībai un popularizēšanai.

P. Zvidriņš ir Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības zinību fakultātes Statistikas un demogrāfijas katedras profesors un Demogrāfijas centra vadītājs. Jubilārs ilgu laiku ir vadījis Latvijas Valsts prezidenta Stratēģiskās analīzes komisijas Demogrāfijas apakškomisiju, kur organizēja un vadīja aktuālu demogrāfiskās politikas problēmu zinātnisku izpēti un rekomendāciju izstrādi valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanai. Tāpat  kā Zinātņu Akadēmijas pārstāvis aktīvi līdzdarbojās Ministru kabineta  izveidotajā tautas skaitīšanas komisijā, izstrādājot 2011.gada tautas skaitīšanas normatīvo, metodoloģisko un organizatorisko bāzi.

Profesoram ir vairāk kā 300 publikāciju, viņš ir vairāku mācību grāmatu un monogrāfiju autors, kā arī gandrīz 200 populārzinātnisku darbu autors. Profesora zinātniski pētnieciskā darbība galvenokārt aptver demogrāfijas zinātni, darbaspēka resursu izpēti, demogrāfisko prognozēšanu, kā arī iedzīvotāju politikas pilnveidošanu.

Sirsnīgi sveicam!

Sadarbībā ar Latvijas Ekonometristu asociāciju, Centrālo statistikas pārvaldi, Latvijas Universitātes Doktorantūras skolām “Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās” un „Valsts tautsaimniecības starptautiskās konkurētspējas nodrošināšana”  tiek rīkots lasījums:

Eiropas Komisijas aktuālie jautājumi

Dr.habil.oec. profesore, LZA korespondētājlocekle Inna Šteinbuka
(Eiropas Komisijas Latvijā pārstāvniecības vadītāja)

Lasījums notiks 2013. gada 18. aprīlī, plkst. 15.30, Aspazijas bulv. 5, 308. aud.

Lejuplādēt prezentāciju.

2013.gada 27.martā, plkst 16.00 Latvijas Universitātē (Raiņa bulvāris, 19), 2.auditorijā notika ikgadējā LSA biedru kopsapulce

Dienas kārtība:

1. LSA valdes pārskata ziņojumsmpar darbu 2012.gadā (ziņo Biruta Sloka), tā apspriešana un apstiprināšana

2. LSA revidentes ziņojums (ziņo Tatjana Junsone), tā apspriešana un apstiprināšana

3. Par LSA paredzētajām aktivitātēm 2013.gadā (ziņo Biruta Sloka):

3.1. Statistikas lasījumi

3.2. LSA organizētā ekskursija 10.-11.augustā

4. Par jaunumiem oficiālajā statistikā (ziņo Aija Žīgure)

5. Debates

6. Dažādi